آبرسانی معمولی

تامین آب در کلیه مکان ها و پروژه هایی که نیاز به آب دارند از طریق تانکرها که از 2000 لیتر تا 30000 لیتر متغیر می باشد.