تامین آب های ویژه ( آشامیدنی، نرم  ودیونیزه) و ارسال به سراسر کشور

 

   

 

این نوع آبرسانی بنابر نیاز مشتری به هریک از آبهای مقطر نرم و یا آب مقطر صفر به سراسر کشور ارسال می گردد.
حجم های تانکرهای ارسالی از 2 هزار لیتری تا تانکر 30 هزار لیتری متغیر است.