تامین آب کلیه پروژه ها در مکان هایی که نیاز به آب دارند.

 

   

 این نوع آبرسانی در مناطقی که نیاز به آب معمولی (غیر شرب) و یا آب شیرین (آب شرب) می باشد انجام می گردد

حجم های تانکرهای ارسالی از 2 هزار لیتری تا تانکر 30 هزار لیتری متغیر است