آب مقطر نرم آبی است که سختی آن از آب شیرین کمتر است و TDS آن به صفر نزدیک می شود.

 

 ارسال به صورت بسته بندی و فله