آب آشامیدنی


آبی است که TDS آن بین 100 تا 250 باشد و داری کلر و از هر لحاظ عاری از هرگونه آلودگی باشد.